Stichting tot Behoud Wimmenumermolen

 

AVG

De stichting voldoet aan de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van kracht is.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens. De stichting heeft geen donateurs. Er worden geen persoonsgegevens bewaard. Een privacyverklaring op de website is derhalve niet van toepassing. Bovenstaande verklaring volstaat.

ANBI

De Stichting tot Behoud Wimmenumermolen is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en wel, sinds 1-1-2012, een "culturele ANBI", omdat de instelling voor minstens 90% actief is op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

KvK-nummer: 41240568

RSIN-nummer: 803884783

Vestigingsadres (penningmeester): Munnikenboschpolder 5, 1816 MC  Alkmaar

Rekeningnummer: NL43 INGB 0006 2171 40

Doelstelling (art. 2 lid 1 van de statuten):
Het in stand houden, zowel inwendig als uitwendig van de windwatermolen met haar aanhorigheden van de Wimmenumerpolder te Egmond aan den Hoef, gemeente Bergen, als bedrijfsvaardige poldermolen en cultuur-historisch monument.

Beleidsplan:
Het meest recente beleidsplan (maart 2016) kunt u HIER downloaden.

Functies en namen van de bestuurders:
D.J. Braay, Zuidschermer, voorzitter
K. Zaal, Alkmaar, secretaris
A. Rijvordt, Alkmaar, penningmeester
Mw. E. Hoekstra, Alkmaar

Beloningsbeleid:
Art. 4 lid 8 van de statuten bepaalt: De bestuursleden genieten als zodanig geen bezoldiging.
Er is geen personeel.

Verslag van de activiteiten:
Inleiding
De eigenaar is primair verantwoordelijk voor de instandhouding van de molen. Hij plant, in overleg met de stichting, restauraties en onderhoud, en draagt hiervan, voor zover hem dat mogelijk is, de kosten. Jaarlijks wordt op een vergadering van het bestuur van de stichting - waarbij de eigenaar aanwezig is - het onderhoud van het afgelopen jaar besproken, en de toekomstige werkzaamheden vastgesteld. Hierin heeft de stichting een adviserende rol.
De eigenaar stelt jaarlijks een verslag op over de verrichte werkzaamheden aan de molen, de financiering van het onderhoud, maal- en draaiuren, ontvangen bezoek, publiciteit, molenbiotoop en overige bijzonderheden.
In 2013
Het bestuur vergaderde op 3 maart 2013. Daarbij werd het lopende onderhoudsplan (PIP) 2013-2018 besproken. Ook het jaarverslag over 2012 van de eigenaar werd doorgenomen. Na afloop vond een inspectie van de molen plaats. De WOZ-waarde werd na een uitspraak van de rechtbank te Alkmaar op 25 jan. 2013 teruggebracht van € 96.000 tot € 41.000.
In 2014
H
et bestuur vergaderde op 29 maart 2014. Daarbij werd het lopende onderhoudsplan (PIP) 2013-2018 besproken. Ook het jaarverslag over 2013 van de eigenaar werd doorgenomen. Na afloop vond een inspectie van de molen plaats. Er wordt gedacht aan een uitbreiding van het bestuur.
In 2015
Het bestuur vergaderde op 22 maart 2015. Het lopende onderhoudsplan (PIP) 2013-2018 is besproken, waarin het vervangen van de stalen molenroeden aan het eind van de periode is opgenomen. De in 2015 verrichte werkzaamheden aan de molen werden besproken en geŽvalueerd. Mw. E. Hoekstra (advocaat) zal worden benaderd om toe te treden tot het bestuur. De stichting tekent bezwaar aan tegen de verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een potstal van 10 m hoog op een afstand van 365 m van de molen, hetgeen in strijd is met de molenbeschermingszone die is vastgelegd in het bestemmingsplan van de gemeente Bergen. De jaarlijkse inspectie van de toestand van de molen door het bestuur vond wederom plaats.
In 2016
Het bestuur vergaderde op 26 maart 2016. Mw. E. Hoekstra (advocaat) is toegetreden tot het bestuur. Op 17 okt. 2016 overleed bestuurslid Arjen Steigstra. Het beleidsplan werd uitgebreid met een behoud molenbiotoop doelstelling. Het lopende onderhoudsplan (PIP) 2013-2018 is besproken. Een advocaat wordt ingeschakeld i.v.m. de toestemming die de gemeente Bergen heeft gegeven voor de bouw van drie 10 m hoge stallen binnen de molenbeschermingszone. De jaarlijkse inspectie van de toestand van de molen door het bestuur vond wederom plaats.
In 2017
Het bestuur vergaderde op 26 maart 2017. De heer K. Zaal jr. is toegetreden tot het bestuur, dat nu dus uit vier leden bestaat. Het lopende onderhoudsplan (PIP) 2013-2018 is besproken. De molen kreeg na 50 jaar nieuwe roeden, fabricaat Straathof. Op 15 juni was het precies 50 jaar geleden dat De Wimmenumer voor het eerst weer maalde na de restauratie van 1967. De jaarlijkse inspectie van de toestand van de molen door het bestuur vond wederom plaats. De beroepszaak tegen de bouw van drie 10 m hoge stallen binnen de molenbeschermingszone is helaas verloren.
In 2018
Het bestuur vergaderde op 25 maart 2018. Het lopende onderhoudsplan (PIP) 2013-2018 en een volgend in te dienen plan voor 2019-20123 is besproken. De Monumentenwacht inspecteerde de molen met een gunstig resultaat. De jaarlijkse inspectie van de toestand van de molen door het bestuur vond wederom plaats. Totaal 214 mensen brachten in 2018 een bezoek aan de molen. Op 28 april vonden toelatingsexamens plaats als voorbereiding op het examen vrijwillig molenaar van vereniging De Hollandsche Molen.

FinanciŽle verantwoording boekjaar 2013:

Balans dd. 31-12-2013

Activa

Passiva

Liquide middelen

€  54.634,93

Eigen vermogen

€  54.634,93

Staat van baten en lasten dd. 31-12-2013

Baten Lasten
Rente/dividend/koerswinst €  1274,00 Administratiekosten €   103,50
Giften €  1000,00 Verzekering €  1927,28
                          Resultaat €   243,22
Totaal €  2274,00 Totaal €  2274,00

FinanciŽle verantwoording boekjaar 2014:

Balans dd. 31-12-2014

Activa

Passiva

Liquide middelen

€  56.525,87

Eigen vermogen

56.525,87 

Staat van baten en lasten dd. 31-12-2014

Baten Lasten
Rente/dividend/koerswinst €  3.494,75 Administratiekosten €     184,40
Giften €       750,00 Verzekering €   2.169,02
                          Resultaat €   1.891,33
Totaal €   4.244,75 Totaal €     4.244,75

FinanciŽle verantwoording boekjaar 2015:

Balans dd. 31-12-2015

Activa

Passiva

Liquide middelen

€  56.690,22

Eigen vermogen

56.690,22 

Staat van baten en lasten dd. 31-12-2015

Baten Lasten
Rente/dividend/koerswinst €      1.761,10 Administratiekosten €    233,13
Giften €      1.500,00 Verzekering €  2.203,09
                          Resultaat €     824,88
Totaal €      3.261,10 Totaal €   3.261,10 

FinanciŽle verantwoording boekjaar 2016:

Balans dd. 31-12-2016

Activa

Passiva

Liquide middelen

€  56.769,92

Eigen vermogen

56.769,92 

Staat van baten en lasten dd. 31-12-2016

Baten Lasten
Rente/dividend/koerswinst €      1.460,86 Administratiekosten €    241,67
Giften €      4.500,00 Verzekering €  2.347,53
    Beroepzaak biotoop 3.285,26
    Representatie €          87,25
                          Resultaat €      -0,85
Totaal €      5.960,86 Totaal €   5.960,86 

FinanciŽle verantwoording boekjaar 2017:

Balans dd. 31-12-2017

Activa

Passiva

Liquide middelen

€  46.054,56

Eigen vermogen

46.054,56 

Staat van baten en lasten dd. 31-12-2017

Baten Lasten
Rente/dividend       €        753,00 Administratiekosten €            319,18
Giften €      2.500,00 Verzekering €          2.478,90
    Verzinken roeden    10.890,00
    Koersverlies       280,28
                          Resultaat €     -10.715,36
Totaal €      3.253,00 Totaal €         3.253,00 

FinanciŽle verantwoording boekjaar 2018:

Balans dd. 31-12-2018

Activa

Passiva

Liquide middelen

€  51.897,00

Eigen vermogen

51.897,00 

Staat van baten en lasten dd. 31-12-2018

Baten Lasten
Rente/dividend       €        876,56 Administratiekosten €           235,17
Giften €    12.000,00 Verzekering €         2.531,71
    Koersverlies     4.257,34
                          Resultaat €       5.852,34
Totaal €    12.876,56 Totaal €       12.876,56 

Toelichting:
De liquide middelen betreffen betaalrekening, spaarrekening, beleggingsrekening en beleggingsfondsen.
Verzekering betreft brand- en stormschadeverzekering van de molen tegen herbouwwaarde.
Administratiekosten betreffen domeinnaamregistratie, kosten betalingsverkeer en kosten beleggingsrekening.
Het jaar sluit ondanks het grote koersverlies af met een positief resultaat dankzij een grote gift die werd ontvangen.