Stichting tot Behoud Wimmenumermolen

ANBI

 

De Stichting tot Behoud Wimmenumermolen is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en wel, sinds 1-1-2012, een "culturele ANBI", omdat de instelling voor minstens 90% actief is op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

KvK-nummer: 41240568

RSIN-nummer: 803884783

Vestigingsadres (penningmeester): Munnikenboschpolder 5, 1816 MC  Alkmaar

Rekeningnummer: NL43 INGB 0006 2171 40

Doelstelling (art. 2 lid 1 van de statuten):
Het in stand houden, zowel inwendig als uitwendig van de windwatermolen met haar aanhorigheden van de Wimmenumerpolder te Egmond aan den Hoef, gemeente Bergen, als bedrijfsvaardige poldermolen en cultuur-historisch monument.

Beleidsplan:
Het meest recente beleidsplan (maart 2016) kunt u HIER downloaden.

Functies en namen van de bestuurders:
D.J. Braay, Zuidschermer, voorzitter
A. Steigstra, Schermerhorn, secretaris  † 17-10-2016
A. Rijvordt, Alkmaar, penningmeester, waarnemend secretaris
Mw. E. Hoekstra, Alkmaar

Beloningsbeleid:
Art. 4 lid 8 van de statuten bepaalt: De bestuursleden genieten als zodanig geen bezoldiging.
Er is geen personeel.

Verslag van de activiteiten:
Inleiding
De eigenaar is primair verantwoordelijk voor de instandhouding van de molen. Hij plant, in overleg met de stichting, restauraties en onderhoud, en draagt hiervan, voor zover hem dat mogelijk is, de kosten. Jaarlijks wordt op een vergadering van het bestuur van de stichting - waarbij de eigenaar aanwezig is - het onderhoud van het afgelopen jaar besproken, en de toekomstige werkzaamheden vastgesteld. Hierin heeft de stichting een adviserende rol.
De eigenaar stelt jaarlijks een verslag op over de verrichte werkzaamheden aan de molen, de financiering van het onderhoud, maal- en draaiuren, ontvangen bezoek, publiciteit, molenbiotoop en overige bijzonderheden.
In 2013
Het bestuur vergaderde op 3 maart 2013. Daarbij werd het lopende onderhoudsplan (PIP) 2013-2018 besproken. Ook het jaarverslag over 2012 van de eigenaar werd doorgenomen. Na afloop vond een inspectie van de molen plaats. De WOZ-waarde werd na een uitspraak van de rechtbank te Alkmaar op 25 jan. 2013 teruggebracht van € 96.000 tot € 41.000.
In 2014
H
et bestuur vergaderde op 29 maart 2014. Daarbij werd het lopende onderhoudsplan (PIP) 2013-2018 besproken. Ook het jaarverslag over 2013 van de eigenaar werd doorgenomen. Na afloop vond een inspectie van de molen plaats. Er wordt gedacht aan een uitbreiding van het bestuur.
In 2015
Het bestuur vergaderde op 22 maart 2015. Het lopende onderhoudsplan (PIP) 2013-2018 is besproken, waarin het vervangen van de stalen molenroeden aan het eind van de periode is opgenomen. De in 2015 verrichte werkzaamheden aan de molen werden besproken en geŽvalueerd. Mw. E. Hoekstra (advocaat) zal worden benaderd om toe te treden tot het bestuur. De stichting tekent bezwaar aan tegen de verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een potstal van 10 m hoog op een afstand van 365 m van de molen, hetgeen in strijd is met de molenbeschermingszone die is vastgelegd in het bestemmingsplan van de gemeente Bergen. De jaarlijkse inspectie van de toestand van de molen door het bestuur vond wederom plaats.

FinanciŽle verantwoording boekjaar 2013:

Balans dd. 31-12-2013

Activa

Passiva

Liquide middelen

€  54.634,93

Eigen vermogen

€  54.634,93

Staat van baten en lasten dd. 31-12-2013

Baten Lasten
Rente/dividend/koerswinst €  1274,00 Administratiekosten €   103,50
Giften €  1000,00 Verzekering €  1927,28
                          Resultaat €   243,22
Totaal €  2274,00 Totaal €  2274,00

FinanciŽle verantwoording boekjaar 2014:

Balans dd. 31-12-2014

Activa

Passiva

Liquide middelen

€  56.525,87

Eigen vermogen

56.525,87 

Staat van baten en lasten dd. 31-12-2014

Baten Lasten
Rente/dividend/koerswinst €  3.494,75 Administratiekosten €     184,40
Giften €       750,00 Verzekering €   2.169,02
                          Resultaat €   1.891,33
Totaal €   4.244,75 Totaal €     4.244,75

FinanciŽle verantwoording boekjaar 2015:

Balans dd. 31-12-2015

Activa

Passiva

Liquide middelen

€  56.690,22

Eigen vermogen

56.690,22 

Staat van baten en lasten dd. 31-12-2015

Baten Lasten
Rente/dividend/koerswinst €      1.761,10 Administratiekosten €    233,13
Giften €      1.500,00 Verzekering €  2.203,09
                          Resultaat €     824,88
Totaal €      3.261,10 Totaal €   3.261,10 

Toelichting:
De liquide middelen betreffen betaalrekening, spaarrekening en beleggingsfonds
Verzekering betreft brand- en stormschadeverzekering tegen herbouwwaarde van de molen.
Het jaar sluit af met een positief resultaat.