Stichting tot Behoud Wimmenumermolen

 

AVG

De stichting voldoet aan de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van kracht is.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens. De stichting heeft geen donateurs. Er worden geen persoonsgegevens bewaard. Een privacyverklaring op de website is derhalve niet van toepassing. Bovenstaande verklaring volstaat.

ANBI

De Stichting tot Behoud Wimmenumermolen is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en wel, sinds 1-1-2012, een "culturele ANBI", omdat de instelling voor minstens 90% actief is op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

KvK-nummer: 41240568

RSIN-nummer: 803884783

Vestigingsadres (penningmeester): Munnikenboschpolder 5, 1816 MC  Alkmaar

Rekeningnummer: NL43 INGB 0006 2171 40

Doelstelling (art. 2 lid 1 van de statuten):
Het in stand houden, zowel inwendig als uitwendig van de windwatermolen met haar aanhorigheden van de Wimmenumerpolder te Egmond aan den Hoef, gemeente Bergen, als bedrijfsvaardige poldermolen en cultuur-historisch monument.

Beleidsplan:
Het meest recente beleidsplan (maart 2020) kunt u HIER downloaden.

Functies en namen van de bestuurders:
D.J. Braaij, Zuidschermer, voorzitter
K. Zaal, Alkmaar, secretaris
A. Rijvordt, Alkmaar, penningmeester
Mw. E. Hoekstra, Alkmaar

Beloningsbeleid:
Art. 4 lid 8 van de statuten bepaalt: De bestuursleden genieten als zodanig geen bezoldiging.
Er is geen personeel.

Verslag van de activiteiten:
Inleiding
De eigenaar is primair verantwoordelijk voor de instandhouding van de molen. Hij plant, in overleg met de stichting, restauraties en onderhoud, en draagt hiervan, voor zover hem dat mogelijk is, de kosten. Jaarlijks wordt op een vergadering van het bestuur van de stichting - waarbij de eigenaar aanwezig is - het onderhoud van het afgelopen jaar besproken, en de toekomstige werkzaamheden vastgesteld. Hierin heeft de stichting een adviserende rol.
De eigenaar stelt jaarlijks een verslag op over de verrichte werkzaamheden aan de molen, de financiering van het onderhoud, maal- en draaiuren, ontvangen bezoek, publiciteit, molenbiotoop en overige bijzonderheden.
In 2013
Het bestuur vergaderde op 3 maart 2013. Daarbij werd het lopende onderhoudsplan (PIP) 2013-2018 besproken. Ook het jaarverslag over 2012 van de eigenaar werd doorgenomen. Na afloop vond een inspectie van de molen plaats. De WOZ-waarde werd na een uitspraak van de rechtbank te Alkmaar op 25 jan. 2013 teruggebracht van € 96.000 tot € 41.000.
In 2014
H
et bestuur vergaderde op 29 maart 2014. Daarbij werd het lopende onderhoudsplan (PIP) 2013-2018 besproken. Ook het jaarverslag over 2013 van de eigenaar werd doorgenomen. Na afloop vond een inspectie van de molen plaats. Er wordt gedacht aan een uitbreiding van het bestuur.
In 2015
Het bestuur vergaderde op 22 maart 2015. Het lopende onderhoudsplan (PIP) 2013-2018 is besproken, waarin het vervangen van de stalen molenroeden aan het eind van de periode is opgenomen. De in 2015 verrichte werkzaamheden aan de molen werden besproken en geŽvalueerd. Mw. E. Hoekstra (advocaat) zal worden benaderd om toe te treden tot het bestuur. De stichting tekent bezwaar aan tegen de verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een potstal van 10 m hoog op een afstand van 365 m van de molen, hetgeen in strijd is met de molenbeschermingszone die is vastgelegd in het bestemmingsplan van de gemeente Bergen. De jaarlijkse inspectie van de toestand van de molen door het bestuur vond wederom plaats.
In 2016
Het bestuur vergaderde op 26 maart 2016. Mw. E. Hoekstra (advocaat) is toegetreden tot het bestuur. Op 17 okt. 2016 overleed bestuurslid Arjen Steigstra. Het beleidsplan werd uitgebreid met een behoud molenbiotoop doelstelling. Het lopende onderhoudsplan (PIP) 2013-2018 is besproken. Een advocaat wordt ingeschakeld i.v.m. de toestemming die de gemeente Bergen heeft gegeven voor de bouw van drie 10 m hoge stallen binnen de molenbeschermingszone. De jaarlijkse inspectie van de toestand van de molen door het bestuur vond wederom plaats.
In 2017
Het bestuur vergaderde op 26 maart 2017. De heer K. Zaal jr. is toegetreden tot het bestuur, dat nu dus uit vier leden bestaat. Het lopende onderhoudsplan (PIP) 2013-2018 is besproken. De molen kreeg na 50 jaar nieuwe roeden, fabricaat Straathof. Op 15 juni was het precies 50 jaar geleden dat De Wimmenumer voor het eerst weer maalde na de restauratie van 1967. De jaarlijkse inspectie van de toestand van de molen door het bestuur vond wederom plaats. De beroepszaak tegen de bouw van drie 10 m hoge stallen binnen de molenbeschermingszone is helaas verloren.
In 2018
Het bestuur vergaderde op 25 maart 2018. Het lopende onderhoudsplan (PIP) 2013-2018 en een volgend in te dienen plan voor 2019-2024 is besproken. De Monumentenwacht inspecteerde de molen met een gunstig resultaat. De jaarlijkse inspectie van de toestand van de molen door het bestuur vond wederom plaats. Totaal 214 mensen brachten in 2018 een bezoek aan de molen. Op 28 april vonden toelatingsexamens plaats als voorbereiding op het examen vrijwillig molenaar van vereniging De Hollandsche Molen.
In 2019
Het bestuur vergaderde op 7 april 2019. Het nieuwe onderhoudsplan (PIP) voor de jaren 2019 t/m 2024 is ingegaan. Het nodige onderhoudswerk heeft in 2019 plaatsgevonden. Totaal brachten 240 mensen in 2019 een bezoek aan de molen, waaronder 15 jonge Japanse honkbalspelers.
In 2020
Als gevolg van de coronacrisis heeft in 2020 geen fysieke vergadering van het bestuur plaatsgevonden. Op 17-6-2020 vond een zoom-vergadering plaats. Een nieuw beleidsplan (2020-2023) werd vastgesteld. Aan de molen heeft heel veel onderhoudswerk plaatsgevonden, waarbij niet alleen de molenmaker maar ook diverse jonge molenvrienden een belangrijke bijdrage hebben geleverd. De coronacrisis had ook tot gevolg dat het aantal bezoekers met 95 lager was dan andere jaren. Daarentegen was het aantal omwentelingen van de molen hoger dan ooit; ruim 1,1 miljoen. Er vond een hertaxatie van de waarde van de molen plaats voor de brand- en stormverzekering van de molen. Die is nu bepaald op € 1,1 milj.
In 2021
Het bestuur vergaderde op 21 april 2021. Het nieuwe onderhoudsplan (PIP) voor de jaren 2019 t/m 2024 is ingegaan. Het nodige onderhoudswerk heeft in 2021 plaatsgevonden, waarbij niet alleen de molenmaker maar ook diverse jonge molenvrienden een belangrijke bijdrage hebben geleverd. Een grote ingreep was een volledige begassing van de molen tegen houtvretende insecten door een daarin gespecialiseerd bedrijf, onder het toezicht van de Inspectie Transport en Leefomgevinng. Daartoe werd de gehele molen ingepakt in gasficht zeildoek. Totaal brachten 133 mensen in 2021 een bezoek aan de molen. Door de coronacrisis was dit aantal lager dan in de jaren daarvoor.
In 2022
Het bestuur vergaderde op 21 april 2022. Het nodige onderhoudswerk heeft in 2022 plaatsgevonden, waarbij vooral de diverse jonge molenvrienden een belangrijke bijdrage hebben geleverd. Een probleem vormt het feit dat gebleken is dat de in 2017 vernieuwde roeden niet zijn vervaardigd volgens het opgegeven plaatschema. Onderhandelingen hierover zijn nog niet afgerond. Totaal brachten 203 mensen in 2022 een bezoek aan de molen.


FinanciŽle verantwoording boekjaar 2022:

Balans dd. 31-12-2022

Activa

Passiva

Liquide middelen
 €      45.774,74
Eigen vermogen €      45.774,74

Staat van baten en lasten dd. 31-12-2022

Baten Lasten
Rente/dividend/koerswinst       €       1.032,13 Administratiekosten €              336,28
Giften €       2.000,00 Verzekering €           2.876,87
    Koersverlies €         11.377,43
       
                          Resultaat  €        -11.558,45 
Totaal €       3.032,13 Totaal €           3.032,13 

Toelichting:
De liquide middelen betreffen betaalrekening, spaarrekening, beleggingsrekening en beleggingsfondsen.
Verzekering betreft brand- en stormschadeverzekering van de molen tegen herbouwwaarde.
Administratiekosten betreffen domeinnaamregistratie, kosten betalingsverkeer en kosten beleggingsrekening.
Het jaar sluit af met een groot negatief resultaat, gevolg van grote koersverliezen.

FinanciŽle verantwoording boekjaar 2021:

Balans dd. 31-12-2021

Activa

Passiva

Liquide middelen

€  57.364,82

Eigen vermogen

€  57.364,82 

Staat van baten en lasten dd. 31-12-2021

Baten Lasten
Rente/dividend/koerswinst       €      5.898,88 Administratiekosten €          278,95
Giften €     2.000,00 Verzekering €        2.820,21
    Bijdr. vrijwilligers €          125,00
    Anticimex begassing    6.250,00
                          Resultaat  €       -1.575,28   
Totaal €    7.898,88 Totaal €        7.898,88 

Toelichting:
De liquide middelen betreffen betaalrekening, spaarrekening, beleggingsrekening en beleggingsfondsen.
Verzekering betreft brand- en stormschadeverzekering van de molen tegen herbouwwaarde.
Administratiekosten betreffen domeinnaamregistratie, kosten betalingsverkeer en kosten beleggingsrekening.
De stichting betaalde de meerkosten van een behandeling van de molen tegen houtworm, bonte knaagkever en boktor d.m.v. een volledige begassing t.o.v. een plaatselijke oppervlaktebehandeling waartoe de eigenaar het wilde beperken.
Het jaar sluit hierdoor, ondanks een ontvangen gift en een gunstig resultaat van de beleggingen, af met een negatief resultaat van € 1.575,28.

FinanciŽle verantwoording boekjaar 2020:

Balans dd. 31-12-2020

Activa

Passiva

Liquide middelen

€  58.940,60

Eigen vermogen

€  58.940,60 

Staat van baten en lasten dd. 31-12-2020

Baten Lasten
Rente/dividend/koerswinst       €      2.691,32 Administratiekosten €          256,59
Giften €     4.000,00 Verzekering €        2.777,85
    Koersverlies Lion F. €          498,12
    Resultaat     3.158,76
                                                     
Totaal €    6.691,32 Totaal €        6.691,32 

Toelichting:
De liquide middelen betreffen betaalrekening, spaarrekening, beleggingsrekening en beleggingsfondsen.
Verzekering betreft brand- en stormschadeverzekering van de molen tegen herbouwwaarde.
Administratiekosten betreffen domeinnaamregistratie, kosten betalingsverkeer en kosten beleggingsrekening.
Het jaar sluit, dankzij ontvangen giften en een positief resultaat van de beleggingen, af met een positief resultaat van ruim € 3000.